GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE ESHOP

Gebruiksvoorwaarden voor de e-shop van XML srl/bv ("de Vennootschap")

Alvorens deze website te gebruiken, worden gebruikers uitgenodigd om de onderstaande gebruiksvoorwaarden te lezen.

SRL XML is een vennootschap met zetel te Chaussée d'Alsemberg 999, 1180 (België), die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nr. 0882.760.079; BTW BE 0882.760.079 ("de Vennootschap").

Deze website www.shop.xml-med.com ("de e-shop") wordt ter beschikking gesteld van de gebruikers onder voorbehoud van hun volledige aanvaarding van de volgende voorwaarden.

De toegang tot of het gebruik van de e-shop houdt in dat de gebruiker, in zijn naam of die van zijn bedrijf, akkoord gaat met de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden. Indien de gebruiker het niet eens is met deze gebruiksvoorwaarden, mag hij de e-shop niet betreden of gebruiken.

Op het gebruik van de e-shop zijn ook de Algemene Verkoopvoorwaarden en het Privacy- en Cookiebeleid van toepassing.

Indien de Onderneming zich op een bepaald moment niet beroept op een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, betekent dit niet dat zij afziet van haar recht om zich op een later tijdstip op die bepaling(en) te beroepen.

Artikel 1: Wijziging, wijziging of schrapping van bepalingen in de gebruiksvoorwaarden

De Vennootschap heeft het recht om de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de e-shop te wijzigen, aan te passen of te verwijderen, evenals de verkoopsvoorwaarden en het privacy- en cookiebeleid.

De gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor het regelmatig raadplegen van hen om eventuele wijzigingen te verifiëren.

In het geval van enige inconsistentie of tegenstrijdigheid tussen de Gebruiksvoorwaarden en de Verkoopvoorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid, hebben de Verkoopvoorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid voorrang.

De inhoud van deze gebruiksvoorwaarden wordt niet gewijzigd op grond van de contractuele relatie tussen het bedrijf en de gebruiker. De Vennootschap kan te allen tijde en zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen, haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden overdragen aan een door haar aangewezen persoon.

Artikel 2: Persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de e-shop

Gebruikers mogen de e-shop alleen gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

Geen enkele wijziging, kopie, verspreiding, transmissie, tentoonstelling, reproductie, publicatie, licentiëring, creatie van afgeleide werken, overdracht of verkoop van informatie met betrekking tot de producten, afbeeldingen, representaties of computersysteemelementen van de e-shop is toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

Er mogen geen screenshots worden gemaakt die de selectie van een logo, handelsmerk of andere gegevens op de e-shop mogelijk maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

In geval van niet-naleving door de gebruiker van artikel 2 van de Gebruiksvoorwaarden, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om een vergoeding te vragen aan de gebruiker.

Het volgende gebruik van de e-shop is strikt verboden:

  • gebruik dat leidt tot verstoring, beschadiging of wijziging van de e-shop (virussen, Trojaanse paarden, kwaadaardige software of programma's, etc.);
  • pogingen om toegang te krijgen tot de e-shop, de opslagserver of andere gegevens die in verband met de e-shop zijn opgeslagen, of deze op frauduleuze wijze te benaderen;
  • het gebruik van de e-shop om de diensten van het bedrijf te verstoren;
  • gebruik dat deel uitmaakt van een frauduleuze, criminele of illegale activiteit.

Artikel 3: Intellectuele eigendom

Alle elementen die aanwezig zijn op de e-shop kunnen beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten (handelsmerken, ontwerpen, grafieken, interfaces, handelsnamen, codes, afbeeldingen, de lay-out en selectie van elk van deze elementen, etc.) die in het bezit zijn van de Vennootschap.

De Vennootschap is de eigenaar van alle elementen die aanwezig zijn op de e-shop of bezit de rechten die nodig zijn voor het gebruik ervan.

Artikel 4: Door de gebruikers verstrekte gegevens

Afgezien van alle persoonlijke gegevens die worden verzameld in overeenstemming met het Privacybeleid van de Vennootschap, zal elke andere communicatie of informatie die wordt gedownload, geüpload, gepost of verzonden, op welke manier dan ook, op de e-shop worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en het eigendom van de Vennootschap, ook voor commercieel gebruik.

Gebruikers doen afstand van hun eigendomsrecht en erkennen het eigendomsrecht van het bedrijf op dergelijke communicatie of informatie zonder dat er enige verplichting, compensatie of kennisgeving aan de gebruikers verschuldigd is.

Artikel 5: Links naar websites van derden

De Vennootschap heeft geen controle over de websites die worden geëxploiteerd door of eigendom zijn van derden waarnaar zij linkt. De Vennootschap is dus niet aansprakelijk voor hun praktijken of inhoud, die worden beheerst door het privacybeleid dat specifiek voor dergelijke websites van derden geldt. De toegang tot en het gebruik van dergelijke websites van derden gebeurt dus uitsluitend op risico van de gebruiker.

Koppeling naar een website van een derde partij door de Vennootschap houdt geen enkele associatie of verwantschap in tussen een dergelijke website van een derde partij en de Vennootschap.

Artikel 6: Beperking van de aansprakelijkheid

De toegang tot de e-shop is uitsluitend voor risico van de gebruiker. Het bedrijf garandeert niet dat het zeker is dat het voldoet aan de behoeften van de gebruikers.

De Vennootschap staat niet in voor de juistheid of volledigheid van de genoemde e-shop of websites van derden.

Het bedrijf garandeert niet de geschiktheid, beschikbaarheid of toegankelijkheid op alle plaatsen van de inhoud van de e-shop. De gebruikers die zich buiten België bevinden, zijn als enige verantwoordelijk voor de toegang tot de e-shop en voor het naleven van de wetten die op hen van toepassing zijn.

Voor zover toegestaan door de wet, geeft het bedrijf geen uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot het gebruik van de e-shop of de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot het materiaal, de teksten, de informatie, de grafieken, de diensten, de links, enz.

Het bedrijf garandeert geen continue, ononderbroken of foutloze werking van de e-shop. Zij garandeert niet de correctie van bugs of de afwezigheid van kwaadaardige of schadelijke software op de e-shop of op de server die er toegang toe geeft.

De Vennootschap beperkt, in de mate van het mogelijke, de duur en de frequentie van elke beperking of opschorting van de toegang tot de e-shop in verband met het onderhoud of de herstelling ervan.

Behoudens eventuele schade veroorzaakt door fraude, zijn de Vennootschap, haar aandeelhouders, organen, bestuurders, managers, leidinggevenden, werknemers of agenten in geen geval aansprakelijk, ten opzichte van gebruikers of derden, voor verliezen of schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade als gevolg van de overdracht van een computervirus door het gebruik van de e-shop of de toegang daartoe, ten opzichte van gebruikers of derden.

Artikel 7: Schadeloosstelling

In het geval van een inbreuk op de gebruiksvoorwaarden of nalatig, frauduleus of onwettig gebruik van de e-shop door de gebruiker of door een derde partij via de gebruikersaccount, zal de gebruiker de Vennootschap vrijwaren en schadeloos stellen voor elke vordering of procedure die door een derde partij tegen haar wordt ingesteld, alsook voor elk verlies of elke schade die voor de Vennootschap, haar aandeelhouders, organen, bestuurders, managers, kaderleden, werknemers, agenten en leveranciers zou kunnen ontstaan.

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

De gebruiksvoorwaarden van de e-shop worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van een geschil dat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de e-shop, zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel (België) exclusief bevoegd, zelfs in geval van meerdere verweerders of vorderingen van derden.

Nederlands
Nederlands