VERKOOPVOORWAARDEN

Voorwaarden voor de verkoop van XML srl/bv ("de Vennootschap")

De website op de URL www.xml-med.com ("e-shop") is eigendom van SRL XML, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Chaussée d'Alsemberg 999, 1180 UKKLE (België), en die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nr. 0882.760.079; BTW BE 0882.760.079, ("de Vennootschap"). De Producten aangekocht op de e-shop worden verkocht door de Vennootschap ("de Producten").

Het bedrijf zet zich in voor de bescherming van de privacy van de gebruiker. Het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens van de gebruikers wordt beschreven in het Privacybeleid.

Artikel 1: Inleiding

De Algemene Verkoopvoorwaarden van het Bedrijf ("de Voorwaarden") zijn van toepassing op alle Productbestellingen die door een klant ("de Klant") bij het Bedrijf op de e-shop worden geplaatst. Elke bestelling van Producten door de Klant op de e-shop van de Onderneming impliceert dus een onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van deze Algemene Voorwaarden, die voorrang hebben op alle aankoopvoorwaarden van de klant en, in voorkomend geval, worden aangevuld met eventuele bijzondere voorwaarden in elk ander contractueel document, met inbegrip van de orderbevestigingen of de facturen.

Het Privacybeleid, het Cookiebeleid en de gebruiksvoorwaarden van de website zijn ook van toepassing op elke bestelling die via de e-shop bij het bedrijf wordt geplaatst.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te passen. In geval van wijziging zijn de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling van toepassing.

Indien de Vennootschap zich niet op een bepaald moment beroept op een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden, betekent dit niet dat zij afziet van haar recht om zich op een later tijdstip op die bepaling(en) te beroepen.

De Klant is verplicht om, voor elke bestelling die hij/zij bij het Bedrijf plaatst, kennis te nemen van deze Algemene Voorwaarden, deze te lezen en te aanvaarden. Deze aanvaarding van de algemene voorwaarden zal blijken uit de keuze van de Klant om een specifiek vakje aan te vinken bij het afronden van de bestelling. De Klant kan besluiten geen bestelling te plaatsen indien hij/zij niet volledig akkoord kan gaan met de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 2: Verplichtingen van de Klant

De Klant verklaart dat hij/zij op de datum van de bestelling meerderjarig is en wettelijk bevoegd is.

De Klant zal het Bedrijf voorzien van volledige, nauwkeurige, correcte en niet-misleidende informatie.

ARTIKEL 3: Ordeningen

Elke bestelling van Producten door de Klant zal gebeuren via een klantenaccount aangemaakt op de e-shop of door het verstrekken van de nodige informatie.

Om een bestelling te plaatsen, voegt de Klant de geselecteerde producten toe aan zijn/haar mandje en voltooit vervolgens de procedure voor de aankoop van het product met behulp van het daartoe bestemde formulier. Daartoe verstrekt de Klant onder meer de volgende gegevens: indien de Klant een consument is: achternaam, voornaam, adres, leveringsadres, leeftijd, telefoonnummer en e-mailadres. Indien de Klant een bedrijf is: bedrijfsnaam, adres, afleveradres, BTW-nummer, telefoonnummer en e-mailadres.

ARTIKEL 4: Oprichting van het contract

Zodra de Klant zijn/haar bestelling bevestigt, na het invoeren van de nodige informatie zoals voorzien in artikel 3 en na het aanvinken van een specifiek vakje om de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, is de Klant verplicht het volledige bedrag van de bestelling te betalen, dat niet door de Klant kan worden gewijzigd of geannuleerd zonder de toestemming van het Bedrijf.

De Vennootschap bevestigt de ontvangst van de bestelling per e-mail op het bij de bestelling opgegeven adres ("de orderbevestiging"). In de Orderbevestiging worden de bestelde producten, de totale prijs en een specificatie van de leveringskosten vermeld.

Alle bestellingen moeten volledig worden betaald.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren in de volgende omstandigheden:

  • wanneer de bestelde producten niet meer beschikbaar zijn nadat de bestelling door de klant is bevestigd;
  • in geval van fraude of een risico of redelijk vermoeden van fraude in hoofde van de Klant;
  • waar de website computerstoringen of aanvallen ondervindt;
  • wanneer de betaling geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd;
  • wanneer er een geschil bestaat tussen het Bedrijf en de Klant.

Het Bedrijf zal de Klant per e-mail op de hoogte stellen van de verzending van de bestelling.

De Klant gaat ermee akkoord dat de gegevens die op de e-shop worden ingevoerd, het bewijs vormen van alle transacties die tussen het Bedrijf en de Klant worden uitgevoerd.

ARTIKEL 5: Prijs

De prijs die van toepassing is, is de prijs die op de e-shop staat vermeld, in euro's, en is inclusief BTW en andere belastingen. De prijs die op de e-shop wordt vermeld, is exclusief de leveringskosten.

De prijs die wordt aangegeven in de door de Onderneming verzonden orderbevestigingsmail is de uiteindelijke prijs, inclusief de prijs van de Producten, de leveringskosten en alle belastingen.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de aangegeven prijzen te wijzigen tot de datum waarop de bestelling daadwerkelijk door de Klant wordt geplaatst.

ARTIKEL 6: Betalingsvoorwaarden

Alle bestellingen moeten volledig worden betaald met een van de door de klant gekozen betaalmethoden. De Klant kan de bestelling betalen via debit/creditcard of een andere betaalmethode die beschikbaar is op de e-shop.

In het geval dat betaling niet is toegestaan voor het gehele of een deel van het totale orderbedrag, om welke reden dan ook, heeft het Bedrijf het recht om de order te annuleren en, indien van toepassing, het reeds van de Klant ontvangen bedrag terug te betalen.

Na bevestiging van de bestelling zal het Bedrijf een elektronische factuur aan de Klant uitreiken.

ARTIKEL 7: Levering

De levertijden voor Producten die op de e-shop, in de orderbevestiging en de e-mails voor de verzending van de bestelling, op de factuur, in elke andere schriftelijke overeenkomst met de Onderneming of in elke mededeling van de Onderneming zijn aangegeven, zijn geschat en niet-bindend. De Onderneming zal zich inspannen om de bestelling zo snel mogelijk te verzenden, zodat deze binnen de in de orderbevestiging aangegeven tijd kan worden geleverd. De Klant zal het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte brengen indien de levering niet binnen dertig (30) dagen plaatsvindt.

Het bedrijf kan, naar eigen goeddunken, ervoor kiezen om het bij de orderbevestiging aangegeven leveringsbedrijf te vervangen.

Vertragingen in de levering leiden niet tot annulering of wijziging van de bestelling. De niet-naleving van de leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot het toekennen van een schadevergoeding, het behoud of de annulering van lopende bestellingen.

De Klant is verantwoordelijk voor de controle, op het moment van levering, of de geleverde Producten dezelfde zijn als de bestelde Producten of dat de geleverde Producten op enigerlei wijze niet-conform, gebrekkig of defect zijn en, indien van toepassing, voor het onmiddellijk informeren van de Onderneming hierover.

ARTIKEL 8: Garantie

De Producten zijn gedekt in overeenstemming met de wettelijke garantie vanaf de datum van ontvangst van de Producten door de Klant. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de Producten op de juiste wijze worden opgeslagen en behandeld.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wijst het bedrijf alle andere garanties, uitdrukkelijk of impliciet, van de hand.

ARTIKEL 9: Aansprakelijkheid

De Onderneming is niet aansprakelijk jegens de Klant of een derde partij voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de Producten of die het gevolg is van nalatigheid of onrechtmatige handelingen van de Klant of een eindgebruiker. De Klant verbindt zich ertoe het productinformatieblad en de instructies voor het gebruik van de bestelde Producten te lezen.

Elke visuele weergave van de producten op de e-shop wordt enkel ter informatie verstrekt en kan door het bedrijf worden gewijzigd voordat de bestelling wordt verzonden. De Klant mag in geen geval vertrouwen op een wijziging van de verpakking of de visuele weergave van de producten.

Onder voorbehoud van eventuele schade veroorzaakt door fraude, zal de Vennootschapzijn aandeelhouders, organen, directeuren, managers, leidinggevenden, werknemers of agenten is niet aansprakelijk jegens de klant voor verliezen of schade, met inbegrip van, maar niet beperkt totdirecte, indirecte, gevolg- of incidentele schade, reputatieschade of winstderving, ook voor het verlies van kansen. De aansprakelijkheid van het Bedrijf is, voor zover toegestaan door de wet, beperkt tot het bedrag dat door de Klant is betaald bij het plaatsen van de bestelling bij het Bedrijf.

ARTIKEL 10: Eigendomsvoorbehoud

De Onderneming behoudt zich de eigendom van de Producten voor tot de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen.

Door deze bepaling aanvaardt de Klant zonder voorbehoud dat de container en de inhoud als één enkel product worden beschouwd en verleent hij het Bedrijf derhalve het recht om zijn eigendomsvoorbehoud op de volledige container en inhoud uit te oefenen.

ARTIKEL 11: Overmacht

Het Bedrijf is niet aansprakelijk in geval van niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van het contract als gevolg van een handeling van de Klant, een onvoorziene en onvermijdelijke handeling van een derde partij bij het contract, of als gevolg van een geval van overmacht.

De Vennootschap is dus niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van een van haar verplichtingen uit hoofde van het contract wanneer deze vertraging of niet-nakoming het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van een geval van overmacht in ruimere zin dan de Belgische rechtspraak, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: vertragingen door derden, ongunstige weersomstandigheden zoals brand, overstromingen, blikseminslag, aardbevingen, stormen, enz, explosies, oorlogen, revoluties, terreurdaden, rellen, industriële geschillen zoals blokkades, stakingen in de lokalen van de Klant, het Bedrijf of de leverancier van het Bedrijf, lock-outs, enz., stakingen bij leveringsbedrijven, openbare postdiensten, telecommunicatiediensten, bedrijfsongevallen, het in gebreke blijven van leveranciers van het Bedrijf, de afwijzing van belangrijke onderdelen tijdens de productie, pandemieën en handelingen van openbare instanties van algemene of persoonlijke aard zoals wetten, reglementen, bestellingen of embargo's.

In geval van overmacht zal de Vennootschap:

  • de Klant op de hoogte te brengen van de bestanddelen van het geval van overmacht en hem/haar volledig op de hoogte te houden van het voortbestaan ervan en van elke relevante wijziging in de omstandigheden zolang het geval van overmacht voortduurt;
  • alle redelijke maatregelen te nemen waarover zij beschikt om de gevolgen van overmacht voor de nakoming van haar verplichtingen tot een minimum te beperken.

ARTIKEL 12: Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling of verplichting van de Voorwaarden onwettig, ongeldig, ontoepasselijk of in strijd met een bindende bepaling wordt bevonden, worden de geldigheid, het bindende karakter en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de Voorwaarden niet aangetast.

Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden gedeeltelijk onwettig, ongeldig of ontoepasselijk wordt bevonden, wordt alleen het geldige deel van de bepaling door de partijen toegepast.

ARTIKEL 13: Overdracht van rechten en verplichtingen

De Vennootschap kan haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden overdragen aan elke andere persoon die zij aanwijst. De Klant mag zijn rechten of verplichtingen die voortvloeien uit zijn contractuele relatie met het Bedrijf niet overdragen of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

ARTIKEL 14: Herroepingsrecht

Overeenkomstig de artikelen VI.47 tot VI.53 van het Belgisch Wetboek van Economische Wetgeving heeft de Klant, alleen wanneer hij/zij een consument is, het recht om de overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de bestelde Producten zonder opgaaf van redenen te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, is de Klant verplicht om het Bedrijf op de hoogte te stellen van zijn beslissing via e-mail op contact@masksforbelgium.com, via een duidelijke verklaring waarin hij zijn beslissing om het contract te herroepen uitlegt of door gebruik te maken van het model voor een herroepingsformulier dat beschikbaar is op het volgende adres:

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/Formulaire-de-retractation.pdf

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de retourkosten voor rekening van de klant.

De Klant dient de instructies van het Bedrijf op te volgen bij het retourneren van Producten. In ieder geval dient de Klant de producten binnen veertien (14) kalenderdagen na kennisgeving aan de Onderneming van zijn voornemen gebruik te maken van het herroepingsrecht te hebben geretourneerd.

De Onderneming zal de Klant de volledige prijs die voor de Producten is betaald (samen met de leveringskosten) terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de geretourneerde Producten, of de datum van verzending van de door de Klant geretourneerde Producten.

Overeenkomstig artikel VI.53 van het Belgisch Wetboek van Economische Wetgeving heeft de klant in de volgende gevallen geen herroepingsrecht:

  • waar de producten waarschijnlijk snel zullen verslechteren of aflopen;
  • in geval van verzegelde Producten die door de Afnemer na verzending van de Producten zijn geopend (niet verzegeld) om redenen van gezondheid, hygiëne en veiligheid.

ARTIKEL 15: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

De Algemene Voorwaarden, bestellingen en elke overeenkomst tussen het Bedrijf en de Klant worden beheerst door het Belgische recht.

In het geval van een geschil met betrekking tot de Algemene Voorwaarden, bestellingen of enige overeenkomst tussen de Onderneming en de Klant, zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel (België) exclusief bevoegd, zelfs in het geval van meerdere gedaagden of vorderingen van derden.

Nederlands
Nederlands